منو
 کاربر Online
1080 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (32)

ساختمان RNA
(دانشنامه )
 
اسید نوکلئیک
(دانشنامه )
 
ریبوزوم
(دانشنامه )
 
ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین
(دانشنامه )
 
مراحل و چگونگی رونویسی در یوکاریوتها
(دانشنامه )
 
گیاهان و مهندسی ژنتیک
(دانشنامه )
 
مهندسی ژنتیک در پستانداران
(دانشنامه )
 
ژنتیک مولکولی
(دانشنامه )
 
مشاوره ژنتیکی
(دانشنامه )
 
روش PCR
(دانشنامه )
 
مهندسی ژنتیک در مخمرها
(دانشنامه )
 
رونویسی در پروکاریوتها
(دانشنامه )
 
تشخیص پیش از تولد
(دانشنامه )
 
نقشه برداری ژنتیکی ژنهای انسان
(دانشنامه )
 
نقشه برداری فیزیکی ژنهای انسان
(دانشنامه )
 
کاربردهای نقشه برداری ژنی
(دانشنامه )
 
ژنتیک
(دانشنامه )
ژنتیک 
انگشت نگاری DNA
(دانشنامه )
 
ژنتیک پزشکی و انسانی
(دانشنامه )
 
تعیین جنسیت در جانداران
(دانشنامه )
 
کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح دام
(دانشنامه )
 
ژنتیک و اصلاح گونه‌های حشرات
(دانشنامه )
 
جهش ژنی در باکتریها
(دانشنامه )
 
انتقال ژن در باکتریها
(دانشنامه )
 
آشنایی با ژنومیک
(دانشنامه )
 
پروتئینهای حشره کش و چگونگی عمل آنها
(دانشنامه )
 
بیماری تی-ساکس
(دانشنامه )
 
بیماری گزرودرما پیگمانتازوم
(دانشنامه )
 
اسید نوکلئیک
(تصویر )
 
اسید نوکلئیک
(تصویر )
 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2