منو
 صفحه های تصادفی
20خرداد
موارد ولیمه
دانشنامه:نکات مهم دیکته‌ای
دلایل پیدایش جنگ
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
قیام مازیار
فضیلت شب قدر
bronchiolitis
نسبت های نا همساز
مانیتور
 کاربر Online
435 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت ("")
..

اشیا (1817)

rangpash
(تصویر )
 
skibaz
(تصویر )
 
electricfiekd
(تصویر )
 
watermolcule
(تصویر )
 
maxwell
(تصویر )
 
current
(تصویر )
 
current
(تصویر )
 
pm
(تصویر )
 
phasesmater
(تصویر )
 
mspeed
(تصویر )
 
motionm1
(تصویر )
 
motionm2
(تصویر )
 
motionm3
(تصویر )
 
studygas
(تصویر )
 
emradition
(تصویر )
 
spectrumem
(تصویر )
 
erath
(تصویر )
 
sibserke
(تصویر )
 
dizel
(تصویر )
 
otto
(تصویر )
 
otto
(تصویر )
 
by1
(تصویر )
 
by2
(تصویر )
 
tahviye
(تصویر )
 
yakh1
(تصویر )
 
yakh1
(تصویر )
 
yakh2
(تصویر )
 
keshmesh
(تصویر )
 
feet
(تصویر )
 
البدو
(تصویر )
نسبتی از تشعشع خورشید که روی بدنه ای غیر روشن تابیده و این بدنه آن را روشن می کند مقدار آن معمولا بوسیله سیستم ا