منو
 کاربر Online
1614 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (112)

انیمیشن موج
(تصویر )
 
انیمیشن امواج ساکن
(تصویر )
 
تشعشعات کیهانی
(تصویر )
 
تصویر ماوراء بنفش از خورشید
(تصویر )
 
تلسکوپ عظیم
(تصویر )
 
تلسکوپ رادیویی لوفار
(تصویر )
 
رادار_آنتن رادیویی
(تصویر )
 
ردیابی زیرآبی
(تصویر )
 
تلسکوپ ska
(تصویر )
 
واحد تلسکوپ ska
(تصویر )
 
نقشه رادار هواشناسی
(تصویر )
 
میکروسکوپ ماوراء بنفش
(تصویر )
 
میکروسکوپ ماوراء بنفش1
(تصویر )
 
لامپ مادون قرمز با حرارت بالا
(تصویر )
 
لامپ مادون قرمز
(تصویر )
برای حرارت دادن و پختن غذا 
لامپ مادون قرمز
(تصویر )
با حرارت بالا 
لامپهای مادون قرمز با حرارت بالا
(تصویر )
 
آشکارسازی نوترینوی خورشیدی
(تصویر )
 
طول موج1
(تصویر )
 
طول موج2
(تصویر )
 
طول موج2
(تصویر )
 
انیمیشن امواج ساکن
(تصویر )
 

[قبلی]  صفحه: 4/4
1   2   3   4