منو
 کاربر Online
2232 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (92)

قضیه دوم یک‌ریختی گروه‌ها
(دانشنامه )
 
قضيه اول یک‌ریختی گروه‌ها
(دانشنامه )
 
گروه مشتق
(دانشنامه )
 
گروه ساده
(دانشنامه )
 
تقسیم پذیری
(دانشنامه )
 
قضیه اساسی گالوا
(دانشنامه )
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
(دانشنامه )
 
زیرگروه خارج‌قسمتی
(دانشنامه )
 
دایره
(دانشنامه )
 
معادله
(دانشنامه )
 
عمل دوتایی
(دانشنامه )
 
حلقه
(دانشنامه )
 
گروه چهارتایی کلاین
(دانشنامه )
 
گروه جابجایی
(دانشنامه )
 
گروه همدسته‌ها
(دانشنامه )
 
همریختی
(دانشنامه )
 
یک‌ریختی گروه
(دانشنامه )
 
قضیه دوم یکریختی گروه‌ها
(دانشنامه )
 
قضیه سوم یک‌ریختی گروه‌ها
(دانشنامه )
 
اعمال جبری روی توابع
(دانشنامه )
 
تابع متناوب
(دانشنامه )
 
مفهوم تابع
(دانشنامه )
 
ریاضیات گسسته
(دانشنامه )
 
واژگان جبر
(دانشنامه )
 
ریاضیات امروزی
(دانشنامه )
 
جوهر و درون‌مایه ریاضیات
(دانشنامه )
 
ویژگیهای ریاضیات
(دانشنامه )
 
حد و پیوستگی
(دانشنامه )
 
توابع متعالی
(دانشنامه )
 
واژگان ریاضیات گسسته
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 2/4  [بعدی]
1   2   3   4