منو
 صفحه های تصادفی
آیه اکمال دین
تکنولوژی های هواشناسی
با تو گفتن
پاسخ به انگیزه های طرح پلورالیسم طبق دیدگاه اسلامی
انسان و جهان
داور و نقش داوری در فوتبال
نامنظمی دندان
آزمایش خطای چشم
رابطه دین با جامعه در نظر امیل دورکیم
انتقال پایتخت در ایران
 کاربر Online
624 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (92)

قضیه دوم یک‌ریختی گروه‌ها
(دانشنامه )
 
قضيه اول یک‌ریختی گروه‌ها
(دانشنامه )
 
گروه مشتق
(دانشنامه )
 
گروه ساده
(دانشنامه )
 
تقسیم پذیری
(دانشنامه )
 
قضیه اساسی گالوا
(دانشنامه )
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
(دانشنامه )
 
زیرگروه خارج‌قسمتی
(دانشنامه )
 
دایره
(دانشنامه )
 
معادله
(دانشنامه )
 
عمل دوتایی
(دانشنامه )
 
حلقه
(دانشنامه )
 
گروه چهارتایی کلاین
(دانشنامه )
 
گروه جابجایی
(دانشنامه )
 
گروه همدسته‌ها
(دانشنامه )
 
همریختی
(دانشنامه )
 
یک‌ریختی گروه
(دانشنامه )
 
قضیه دوم یکریختی گروه‌ها
(دانشنامه )
 
قضیه سوم یک‌ریختی گروه‌ها
(دانشنامه )
 
اعمال جبری روی توابع
(دانشنامه )
 
تابع متناوب
(دانشنامه )
 
مفهوم تابع
(دانشنامه )
 
ریاضیات گسسته
(دانشنامه )
 
واژگان جبر
(دانشنامه )
 
ریاضیات امروزی
(دانشنامه )
 
جوهر و درون‌مایه ریاضیات
(دانشنامه )
 
ویژگیهای ریاضیات
(دانشنامه )
 
حد و پیوستگی
(دانشنامه )
 
توابع متعالی
(دانشنامه )
 
واژگان ریاضیات گسسته
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 2/4  [بعدی]
1   2   3   4