منو
 کاربر Online
311 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1787)

مریستم های نخستین و مریستم های ثانوی
(دانشنامه )
 
مریستم انتهایی
(دانشنامه )
 
شن
(دانشنامه )
 
لای
(دانشنامه )
 
ریگ
(دانشنامه )
 
خاک لمونی
(دانشنامه )
 
خاک لمون رسی شنی
(دانشنامه )
 
خاک لمون رسی لایی
(دانشنامه )
 
شناخت محیط رشد
(دانشنامه )
شناخت محیط رشد 
طریق آبیاری بارانی
(دانشنامه )
 
طریق آبیاری قطره ای
(دانشنامه )
 
طریق آبیاری زیر زمینی
(دانشنامه )
 
ماشینهای کاشت
(دانشنامه )
 
ردیف کار غلات دانه ریز
(دانشنامه )
 
ردیف کار گیاهان علوفه ای
(دانشنامه )
 
ردیف کار گیاهان وجینی
(دانشنامه )
 
کاهو 2
(دانشنامه )
 
پیاز
(دانشنامه )
پیاز 
شلغم
(دانشنامه )
 
شلغم 2
(دانشنامه )
 
وجین و سله شکنی در مرحله سبز شدن
(دانشنامه )
 
وجین و سله شکنی قبل از کاشت
(دانشنامه )
 
وجین و سله شکنی پس از تنک کردن
(دانشنامه )
 
وجین و سله شکنی قبل از گسترش محصول
(دانشنامه )
 
روش شیاری
(دانشنامه )
 
روش کشت درون جوی
(دانشنامه )
 
روش کشت مسطح
(دانشنامه )
 
عوامل موثر بر تاریخ کاشت
(دانشنامه )
 
عمق کاشت
(دانشنامه )
 
باغ گیاه شناسی
(دانشنامه )