منو
 کاربر Online
536 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1355)

سزیم
(دانشنامه )
سزیم 
کادمیم
(دانشنامه )
کادمیم 
هیپو کلریت کلسیم
(دانشنامه )
 
کلرید کلسیم
(دانشنامه )
 
هافنیم
(دانشنامه )
هافنیم 
جدول تناوبی «استاندارد»
(دانشنامه )
جدول تناوبی «استاندارد» 
جدول تناوبی «جایگزین»
(دانشنامه )
جدول تناوبی «جایگزین» 
روتنیم
(دانشنامه )
روتنیم 
سیبورگیم
(دانشنامه )
سیبورگیم 
قلع
(دانشنامه )
قلع 
مرکز کایرال
(دانشنامه )
مرکز کایرال 
ساختمان اتان
(دانشنامه )
ساختمان اتان 
ساختمانهای مزو
(دانشنامه )
ساختمانهای مزو 
سلاحهای شیمیایی
(دانشنامه )
سلاحهای شیمیایی 
سهولت تشکیل رادیکالهای آزاد آلکانها
(دانشنامه )
سهولت تشکیل رادیکالهای آزاد آلکانها 
هلیوم
(دانشنامه )
 
تعداد ایزومر و کربن چهار وجهی
(دانشنامه )
تعداد ایزومر و کربن چهار وجهی 
جهت گیری و واکنش پذیری آلکانها
(دانشنامه )
جهت گیری و واکنش پذیری آلکانها 
جدول استاندارد
(دانشنامه )
جدول استاندارد 
پتانسیل یونیزاسیون
(دانشنامه )
پتانسیل یونیزاسیون 
آرماتورهای غیر فولادی در بتن
(دانشنامه )
آرماتورهای غیر فولادی در بتن 
بدست آوردن آلکانها
(دانشنامه )
بدست آوردن آلکانها 
جدول تناوبی
(دانشنامه )
جدول تناوبی 
رسانش یونی در الکترولیت ها
(دانشنامه )
رسانش یونی در الکترولیت ها 
سوخت هسته ای‏
(دانشنامه )
سوخت هسته ای‏ 
نامگذاری آلکانها به روش آیوپاک
(دانشنامه )
نامگذاری آلکانها به روش آیوپاک 
چرخش آزاد حول پیوند ساده کربن-کربن
(دانشنامه )
چرخش آزاد حول پیوند ساده کربن-کربن 
فرمول شیمیایی
(دانشنامه )
فرمول شیمیایی 
خاصیت اسیدی و بازی
(دانشنامه )
خاصیت اسیدی و بازی 
شرایط لازم برای ایجاد فرایند همجوشی :
(دانشنامه )
شرایط لازم برای ایجاد فرایند همجوشی :