منو
 صفحه های تصادفی
گاز ازون
بتن
محافظت امام کاظم علیه السلام از علی بن یقطین
آکادمی هنرها و علوم سینمایی
عدم یاری اعراب
ساختار خورشید – ستارگان
پرسشنامه تحقیقاتی
جنس
منطق گریه بر شهید
رنگ آبی
 کاربر Online
724 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1355)

فرمیم
(دانشنامه )
فرمیم 
انشتانیم
(دانشنامه )
انشتانیم 
ایندیم
(دانشنامه )
ایندیم 
پلونیوم
(دانشنامه )
پلونیوم 
تربیم
(دانشنامه )
تربیم 
ژرمانیم
(دانشنامه )
ژرمانیم 
سرب
(دانشنامه )
سرب 
سلنیم
(دانشنامه )
سلنیم 
سیلیکن
(دانشنامه )
سیلیکن 
گالیم
(دانشنامه )
گالیم 
هیدروژن
(دانشنامه )
هیدروژن 
خانه شیمی
(دانشنامه )
 
گوگرد
(دانشنامه )
گوگرد 
ید
(دانشنامه )
ید 
مس
(دانشنامه )
مس 
کروم
(دانشنامه )
کروم 
علم شیمی
(دانشنامه )
 
شیمی نظری
(دانشنامه )
 
شیمی تجزیه
(دانشنامه )
 
شیمی محیط زیست
(دانشنامه )
 
شیمی
(دانشنامه )
شیمی 
مشخص کردن کنفیگوراسیون
(دانشنامه )
مشخص کردن کنفیگوراسیون 
واکنشگر گرینیارد
(دانشنامه )
واکنشگر گرینیارد 
واکنشهای مولکولهای کایرال ،ایجاد مرکز کایرال دوم
(دانشنامه )
واکنشهای مولکولهای کایرال ،ایجاد مرکز کایرال دوم 
واکنشهای مولکولهای کایرال با واکنشگرهای فعال نوری
(دانشنامه )
واکنشهای مولکولهای کایرال با واکنشگرهای فعال نوری 
کنفیگوراسیون
(دانشنامه )
کنفیگوراسیون 
کنفورماسیونهای ان بوتان
(دانشنامه )
کنفورماسیونهای ان بوتان 
افزایش آب - آب دهی به آلکنها
(دانشنامه )
افزایش آب - آب دهی به آلکنها 
افزایش آلکانها - آلکیل دار شدن
(دانشنامه )
افزایش آلکانها - آلکیل دار شدن 
افزایش هیدروژن هالیدها به آلکنها، قاعدة مارکونیکوف
(دانشنامه )
افزایش هیدروژن هالیدها به آلکنها، قاعدة مارکونیکوف