منو
 کاربر Online
479 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1355)

اوربیتال های p
(دانشنامه )
 
اوربیتال های f
(دانشنامه )
 
اوربیتال های d
(دانشنامه )
 
یونونوکتیم
(دانشنامه )
یونونوکتیم 
نوشتن آرایش الکترونی
(دانشنامه )
 
اتم های چند الکترونی
(دانشنامه )
 
توجیه آرایش الکترونی به ظاهر غیر عادی برخی عناصر
(دانشنامه )
 
قاعده حداکثر چندگانگی هوند
(دانشنامه )
 
عناصر گروه VIA(قسمت اول)
(دانشنامه )
 
عناصر گروه VIA(قسمت دوم)
(دانشنامه )
 
عناصر گروه VIA(قسمت سوم)
(دانشنامه )
 
عناصر گروه VIA(قسمت چهارم)
(دانشنامه )
 
یونوسپتیوم
(دانشنامه )
یونوسپتیوم 
مندلفیم
(دانشنامه )
مندلفیم 
عناصر گروه VA
(دانشنامه )
 
عناصر گروه IVA (قسمت اول)
(دانشنامه )
 
عناصر گروه IVA (قسمت دوم)
(دانشنامه )
 
عناصر گروه IIIA (قسمت اول)
(دانشنامه )
 
چرخه بورن - هابر
(دانشنامه )
 
مدلی ساده برای پیوند فلزی
(دانشنامه )
 
تغییر خواص پیوند فلزی در گروهها و دوره های جدول تناوبی
(دانشنامه )
 
پیوند فلزی در عناصر واسطه
(دانشنامه )
 
عناصر گروه IA (قسمت اول)
(دانشنامه )
 
عناصر گروه IA (قسمت سوم)
(دانشنامه )
 
عناصر گروه IA (قسمت دوم)
(دانشنامه )
 
عناصر گروه IIA
(دانشنامه )
 
عناصر گروه VIIA (قسمت اول)
(دانشنامه )
 
عناصر گروه VIIA (قسمت دوم)
(دانشنامه )
 
طول پیوند
(دانشنامه )
 
عناصر گروه VIIIA
(دانشنامه )