منو
 کاربر Online
714 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1355)

فهرست ترکیبات
(دانشنامه )
فهرست ترکیبات 
الکترون گیری
(دانشنامه )
الکترون گیری 
مدل اتمی رادرفورد
(دانشنامه )
مدل رادرفورد 
مدل های هسته ای
(دانشنامه )
مدل های هسته ای 
مدل اتمی کوانتمی «ابرالکترونی»
(دانشنامه )
مدل اتمی کوانتمی « ابرالکترونی » 
منبع صنعتی آلکانها
(دانشنامه )
منبع صنعتی آلکانها 
مشخص کردن کنفیگوراس ،بیش از یک مرکز کایرال
(دانشنامه )
مشخص کردن کنفیگوراس ،بیش از یک مرکز کایرال 
مخلوط راسمیک
(دانشنامه )
مخلوط راسمیک 
واکنش مولکولهای کایرال ،ارتباط کنفیگوراسیونها
(دانشنامه )
واکنش مولکولهای کایرال ،ارتباط کنفیگوراسیونها 
واکنشهای مولکولهای کایرال ،ارتباط کنفیگوراسیونها
(دانشنامه )
واکنشهای مولکولهای کایرال ،ارتباط کنفیگوراسیونها 
واکنشهای مولکولهای کایرال ،شکستن پیوند
(دانشنامه )
واکنشهای مولکولهای کایرال ،شکستن پیوند 
واکنشهای شامل ایزومرهای فضایی
(دانشنامه )
واکنشهای شامل ایزومرهای فضایی 
گرمای تبخیر
(دانشنامه )
گرمای تبخیر 
گاز
(دانشنامه )
گاز 
پلاریمتر
(دانشنامه )
پلاریمتر 
پیش بینی انانتیومری ،کایرالیته
(دانشنامه )
پیش بینی انانتیومری ،کایرالیته 
پیوند کوالانسی
(دانشنامه )
پیوند کوالانسی 
انواع اتمهای کربن و اتمهای هیدروژن
(دانشنامه )
انواع اتمهای کربن و اتمهای هیدروژن 
ایزومرهای کنفورماسیونی
(دانشنامه )
ایزومرهای کنفورماسیونی 
ایزومر
(دانشنامه )
ایزومر 
احتراق آلکانها
(دانشنامه )
احتراق آلکانها 
انانتیومری و کربن چهار وجهی
(دانشنامه )
انانتیومری و کربن چهار وجهی 
انانتیومری و فعالیت نوری
(دانشنامه )
انانتیومری و فعالیت نوری 
اناتیومری کشف
(دانشنامه )
اناتیومری کشف 
خواص فیزیکی آلکانها
(دانشنامه )
خواص فیزیکی آلکانها 
دستورهای گزینش
(دانشنامه )
دستورهای گزینش 
اکتنیوم
(دانشنامه )
اکتنیوم 
سولفید کلسیم
(دانشنامه )
 
نیترات کلسیم
(دانشنامه )
 
سیانامید کلسیم
(دانشنامه )