منو
 کاربر Online
561 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1355)

مقایسه احتمال شعاعی دانیسته الکترونی اوربیتال های s , p , d , f
(دانشنامه )
 
اکتنیدها
(دانشنامه )
 
انقباض لانتانیدی
(دانشنامه )
 
دوره هفتم
(دانشنامه )
 
پیدا کردن موقعیت یک عنصر در جدول تناوبی
(دانشنامه )
 
دوره ششم
(دانشنامه )
 
لانتانیدها(المپیاد)
(دانشنامه )
 
تشکیل دوره پنجم جدول تناوبی
(دانشنامه )
 
ورود الکترون ها در اوربیتال ها و تشکیل جدول تناوبیI
(دانشنامه )
 
تشکیل دوره دوم جول تناوبی
(دانشنامه )
 
تشکیل دوره اول جدول تناوبی
(دانشنامه )
 
ورود الکترون ها در اوربیتال ها و تشکیل جدول تناوبیII
(دانشنامه )
 
تشکیل دوره سوم جدول تناوبی
(دانشنامه )
 
دوره چهارم
(دانشنامه )
 
پیدایش اولین سری از عناصر واسطه
(دانشنامه )
 
توزیع ابر الکترونی
(دانشنامه )
 
مفهوم اوربیتال
(دانشنامه )
 
تابع Ψ و معادله شرودینگر
(دانشنامه )
 
مقایسه احتمال شعاعی الکترونهای مرتبط به سطوح فرعی یک تراز اصلی
(دانشنامه )
 
تابع احتمال شعاعی
(دانشنامه )
 
روند تغییرات شعاع اتمی در تناوب و گروه
(دانشنامه )
 
ذرات ایزوالکترونیک
(دانشنامه )
 
انواع شعاع ها و طرز بدست آوردن آنها
(دانشنامه )
 
آمریکیوم
(دانشنامه )
آمریکیوم 
اروپیم
(دانشنامه )
اروپیم 
پراسئودیمیوم
(دانشنامه )
پراسئودیمیوم 
شعاع های یونی
(دانشنامه )
 
الکترونگاتیوی مولیکن
(دانشنامه )
 
قطبیت پیوند
(دانشنامه )
 
هولمیم
(دانشنامه )
هولمیم