منو
 صفحه های تصادفی
علی علیه السلام خورشید و ماه و ستاره درخشان است
انواع هیجان
دوربین تلویزیونی
صنعت شیشه‌سازی
چگونه مى‏توان به صدق ادعاى انحصارگرایان پى برد؟
سرانجام دعبل
شکلهای آزاد در عکاسی
آلرژی غذایی
هشتک «صورت فلکی»
اساف و نائله
 کاربر Online
307 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1355)

روشی برای تعیین تجربی انرژیهای یونش
(دانشنامه )
 
مقایسه استحکام پیوند مرتبط به اوربیتالهای هیبریدی سطوح مختلف انرژی
(دانشنامه )
 
مقایسه قدرت همپوشانی اوربیتالی هیبریدی با اوربیتالهای s و p خالص
(دانشنامه )
 
نوبیوم
(دانشنامه )
نوبیوم 
برون
(دانشنامه )
برون 
وانادیم
(دانشنامه )
وانادیم 
نقش قابلیت نفوذ اوربیتال ها در ایجاد اثر پوششی
(دانشنامه )
 
تداخل سازنده و مخرب امواج
(دانشنامه )
 
نظریه اوربیتال مولکولی
(دانشنامه )
 
محاسبه انرژیهای یونش متوالی یک اتم
(دانشنامه )
 
توجیه برخی نظامهای دیده شده در نمودار انرژی یونیزاسیون
(دانشنامه )
 
انرژی یونش در عناصر واسطه
(دانشنامه )
 
چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یک گروه
(دانشنامه )
 
چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یک دوره
(دانشنامه )
 
تعریف انرژی یونیزاسیون و عوامل موثر بر آن
(دانشنامه )
 
روند تغییرات انرژی یونیزاسیون
(دانشنامه )
 
روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر گروه
(دانشنامه )
 
روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر دوره
(دانشنامه )
 
انرژی دومین الکترونخواهی
(دانشنامه )
 
الکترونخواهی(المپیاد)
(دانشنامه )
 
روشهای جدید محاسبه بار موثر هسته
(دانشنامه )
 
روند تغییرات بار موثر هسته در دوره و گروه
(دانشنامه )
 
قاعده تجربی اسلتیو برای محاسبه بار موثر هسته
(دانشنامه )
 
بار موثر هسته
(دانشنامه )
 
اعداد کوانتومی(المپیاد)
(دانشنامه )
 
عدد کوانتومی مغناطیسی اوربیتالی ( ml )
(دانشنامه )
 
اسپین
(دانشنامه )
 
عدد کوانتومی اصلی ( n )
(دانشنامه )
 
عدد کوانتومی فرعی ( l )
(دانشنامه )
 
اندیشه وجود عدد کوانتومی اسپین
(دانشنامه )