منو
 کاربر Online
500 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1355)

فرضیه کوانتومی پلانک
(دانشنامه )
 
آزمایش دوم رادرفورد ( صفحه طلا )
(دانشنامه )
 
مدل اتمی تامسون
(دانشنامه )
 
گستره طیف الکترومغناطیس
(دانشنامه )
 
فرکانس موج و انرژی
(دانشنامه )
 
نتیجه گیری آزمایش فاراده
(دانشنامه )
 
محاسبات رادرفورد
(دانشنامه )
 
نارسایی مدل اتمی رادرفورد
(دانشنامه )
 
نتیجه گیری آزمایش رادرفورد
(دانشنامه )
 
طیف جذبی
(دانشنامه )
 
طیف نشری
(دانشنامه )
 
تعریف موج
(دانشنامه )
 
آزمایش الکترولیز فاراده
(دانشنامه )
 
آزمایش اشعه x موزلی
(دانشنامه )
 
مکانیک موجی ( رابطه دوبروی )
(دانشنامه )
 
توجیه طیف اتم هیدروژن
(دانشنامه )
 
محاسبات بوهر
(دانشنامه )
 
اصلاح مدل اتمی بوهر
(دانشنامه )
 
اثر زیمان
(دانشنامه )
 
فرضیات بوهر
(دانشنامه )
 
عدد اکسایشII
(دانشنامه )
 
عدد اکسایشI
(دانشنامه )
 
عدد اکسایشIII
(دانشنامه )
 
عدد اکسایشIV
(دانشنامه )
 
مقایسه نفوذ اوربیتالی در دوره و گروه
(دانشنامه )
 
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ(المپیاد)
(دانشنامه )
 
مفهوم نفوذ
(دانشنامه )
 
بررسی انرژی اتم He
(دانشنامه )
 
انرژی همبستگی اسپین
(دانشنامه )
 
اثرات متقابل الکترونها و اصل پاولی
(دانشنامه )