منو
 کاربر Online
626 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1355)

زنون
(دانشنامه )
زنون 
یونونتریوم
(دانشنامه )
یونونتریوم 
اربیم
(دانشنامه )
اربیم 
استرانسیوم
(دانشنامه )
استرانتیوم 
ایریدیم
(دانشنامه )
ایریدیم 
لانتانیوم
(دانشنامه )
لانتانیوم 
اورانیوم
(دانشنامه )
اورانیوم 
قانون اعداد متناسب
(دانشنامه )
 
اتم باستان
(دانشنامه )
 
قانون نسبتهای ثابت در یک ترکیب
(دانشنامه )
 
قانون ترکیب عناصر به نسبت های مضاعف
(دانشنامه )
 
راه حل آووگادرو
(دانشنامه )
 
ویژگیهای اشعه کاتدی
(دانشنامه )
 
قانون بقای جرم لاوازیه
(دانشنامه )
 
نتیجه گیری آزمایش اشعه کاتدی
(دانشنامه )
 
محاسبه نسبت q/m برای الکترون توسط تامسون
(دانشنامه )
 
عوامل موثر بر انحراف ذرات در میدان مغناطیسی
(دانشنامه )
 
آزمایش اول رادرفورد
(دانشنامه )
 
پرتوهای آلفا ، بتا ، گاما
(دانشنامه )
 
آزمایش تامسون
(دانشنامه )
 
اصول تئوری اتمی دالتون
(دانشنامه )
 
استدلالات دالتون
(دانشنامه )
 
نواقص تئوری اتمی دالتون
(دانشنامه )
 
آزمایش چادویک
(دانشنامه )
 
قانون نسبتهای ساده حجمی گیلوساک
(دانشنامه )
 
تضاد ظاهری بین دالتون و گیلوساک
(دانشنامه )
 
محاسبات میلیکان
(دانشنامه )
 
آزمایش قطرات روغن میلیکان
(دانشنامه )
 
آزمایش اشعه مثبت ( کانالی )
(دانشنامه )
 
هدایت الکتریکی در گازها ( اشعه کاتدی )
(دانشنامه )