منو
 صفحه های تصادفی
ترکیب روحها واندیشه‏ها
رادیو نجوم
واژگان فیزیولوژی گیاهی
قاضی نظام‏الدین احمد صاعدی
سرطان پوست
پوریسید
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
IC
آتشفشانهای مریخ
سایتهای اینترنتی انگلیسی
 کاربر Online
790 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>زیست شناسی ("")
..

اشیا (848)

Catabolite repression
(دانشنامه )
 
اپران trp
(دانشنامه )
 
attenuation
(دانشنامه )
 
چرخه اپتیک و لیزوژنیک
(دانشنامه )
 
رونوشت اولیه و نهایی
(دانشنامه )
 
lysogenic versus lytic response
(دانشنامه )
 
عناصر ژنتیکی متحرک
(دانشنامه )
 
Composite elements
(دانشنامه )
 
تاثیرات transposition بر روی فنوتیپ و ژئوتیپ
(دانشنامه )
 
محاسبه وراثت پذیری
(دانشنامه )
 
عدم وجود جهش و مهاجرت
(دانشنامه )
 
Generation time
(دانشنامه )
 
تعمیم تعادل هاردی واینبرگ
(دانشنامه )
 
اشکال تاتومری بازهای آلی
(دانشنامه )
 
ساختمان DNA تک رشته ای متراکم است
(دانشنامه )
 
متیله شدن C و A پس از ورود به DNA
(دانشنامه )
 
تشکیل ابرمارپیچ در DNA حلقوی
(دانشنامه )
 
DNA سلول به صورت ابر مارپیچ پروتئین دار است.
(دانشنامه )
 
آنزیم های توپوایزومراز
(دانشنامه )
 
اهمیت بسیاری از ردیفهای پالیندرم نامعلوم است
(دانشنامه )
 
همانند سازی DNA
(دانشنامه )
 
نقش دناتوره شدن جزئی DNA
(دانشنامه )
 
طویل شدن زنجیره ها در دو جهت
(دانشنامه )
 
3 نوع DNA پلیمراز در کلی باسیل
(دانشنامه )
 
پروتئین های SSB
(دانشنامه )
 
DNA پلیمراز از 7 رشته پلی پپتید تشکیل شده است
(دانشنامه )
 
ایجاد چنگال همانند سازی در مبدا همانند سازی
(دانشنامه )
 
تکمیل انتهای مولکول DNA خطی
(دانشنامه )
 
حلقه های چرخان و سایر روش ها
(دانشنامه )
 
سنتز رشته حلقوی+ از فرم همانند سازی حلقوی فاژی
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 4/29  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29