منو
 صفحه های تصادفی
اجزای اسکلتی سنگ آهک
ترجمه انگلیسی قرآن
جشن خزان
دوره فروپاشی و زوال سلسله صفویه-خصوصیات اخلاقی و شخصی شاهان این دوره
فرمانروایان گیل و دیلم
غاز کانادایی
حضرت علی علیه السلام روز قیامت سواره است
tongue inflammation
تفسیر المیزان
دیدگاههای توحیدی امام هادی علیه السلام
 کاربر Online
671 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>زیست شناسی ("")
..

اشیا (848)

فاکتور F
(دانشنامه )
 
Interrupted mating
(دانشنامه )
 
تعیین نقشه و Conjugation
(دانشنامه )
 
چرخه حیات باکتروفاژها
(دانشنامه )
 
لیزوژنی
(دانشنامه )
 
ترانس داکسیون عمومی
(دانشنامه )
 
Cotransduction
(دانشنامه )
 
تعیین جنسیت
(دانشنامه )
 
تعادل ژنی در مگس سرکه
(دانشنامه )
 
تعیین جنسیت در انسان
(دانشنامه )
 
پیوستگی جنسی
(دانشنامه )
 
وراثت وابسته به جنس و اتوزومی
(دانشنامه )
 
شکست در کروموزومهای غیر هترولوگ
(دانشنامه )
 
تنوع در تعداد کروموزومها
(دانشنامه )
 
کنترل ترجمه
(دانشنامه )
 
post_translational control
(دانشنامه )
 
کروموزمهای یوکاریوتی
(دانشنامه )
 
کروموزمهای یوکاریوتی II
(دانشنامه )
 
chomosomal banding
(دانشنامه )
 
سانترومرها و تلومرها
(دانشنامه )
 
نواحی تکراری
(دانشنامه )
 
نوکلئوپروتئین
(دانشنامه )
 
ساختارهای مرتبه بالاتر کروماتین
(دانشنامه )
 
DNA با تکرار متوسط
(دانشنامه )
 
خانواده ژن گلوبین
(دانشنامه )
 
صفات کمی
(دانشنامه )
 
وراثت پذیری
(دانشنامه )
 
انیوپلوئیدی در انسان
(دانشنامه )
 
واژگونی در سیر تکاملی
(دانشنامه )
 
تجلی ژن
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 3/29  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29