منو
 صفحه های تصادفی
فراخوان مشارکت در محتوای گروه دین و زندگی
انتگرالهای چند گانه
ماشین
عدد طلائی
امام جواد علیه السلام و سفارش به بردباری
مقام و منزلت الهی امام حسین ع
زندگی ستاره
نظام کار در خانوادده روستایی
کوانتش فضایی
مکاتب ادبی
 کاربر Online
500 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>زیست شناسی ("")
..

اشیا (848)

فاکتور F
(دانشنامه )
 
Interrupted mating
(دانشنامه )
 
تعیین نقشه و Conjugation
(دانشنامه )
 
چرخه حیات باکتروفاژها
(دانشنامه )
 
لیزوژنی
(دانشنامه )
 
ترانس داکسیون عمومی
(دانشنامه )
 
Cotransduction
(دانشنامه )
 
تعیین جنسیت
(دانشنامه )
 
تعادل ژنی در مگس سرکه
(دانشنامه )
 
تعیین جنسیت در انسان
(دانشنامه )
 
پیوستگی جنسی
(دانشنامه )
 
وراثت وابسته به جنس و اتوزومی
(دانشنامه )
 
شکست در کروموزومهای غیر هترولوگ
(دانشنامه )
 
تنوع در تعداد کروموزومها
(دانشنامه )
 
کنترل ترجمه
(دانشنامه )
 
post_translational control
(دانشنامه )
 
کروموزمهای یوکاریوتی
(دانشنامه )
 
کروموزمهای یوکاریوتی II
(دانشنامه )
 
chomosomal banding
(دانشنامه )
 
سانترومرها و تلومرها
(دانشنامه )
 
نواحی تکراری
(دانشنامه )
 
نوکلئوپروتئین
(دانشنامه )
 
ساختارهای مرتبه بالاتر کروماتین
(دانشنامه )
 
DNA با تکرار متوسط
(دانشنامه )
 
خانواده ژن گلوبین
(دانشنامه )
 
صفات کمی
(دانشنامه )
 
وراثت پذیری
(دانشنامه )
 
انیوپلوئیدی در انسان
(دانشنامه )
 
واژگونی در سیر تکاملی
(دانشنامه )
 
تجلی ژن
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 3/29  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29