منو
 کاربر Online
897 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>زیست شناسی ("")
..

اشیا (848)

چه کسی قوانین مندل را دوباره کشف کرد
(دانشنامه )
 
آزمایش های مندل
(دانشنامه )
 
الگوهای غیر غالب و مغلوبی
(دانشنامه )
 
نامگذاری
(دانشنامه )
 
الل های چندگانه
(دانشنامه )
 
جور شدن مستقل
(دانشنامه )
 
قانون جور شدن مستقل
(دانشنامه )
 
آمیزش آزمون در مولتی هیبریدها
(دانشنامه )
 
آیا مندل تقلب کرد ؟
(دانشنامه )
 
برهمکنش ژنتیکی
(دانشنامه )
 
اپیستازی
(دانشنامه )
 
مکانیسم های اپیستازی
(دانشنامه )
 
نظریه یک ژن - یک آنزیم
(دانشنامه )
 
کاربرد قانون ها
(دانشنامه )
 
مجذور کای
(دانشنامه )
 
شکست در رد فرضیه
(دانشنامه )
 
واژگونی
(دانشنامه )
 
تنوع در ساختار کروموزومها
(دانشنامه )
 
سایر سیستم های کنترل رونویسی
(دانشنامه )
 
تعیین نقشه در پروکاریوت هاو ویروس ها
(دانشنامه )
 
ویروس ها
(دانشنامه )
 
روشهای کشت
(دانشنامه )
 
فتوتیپ های باکتری
(دانشنامه )
 
وراثت کمی در انسان
(دانشنامه )
 
معرفی علم ژنتیک
(دانشنامه )
 
سرآغاز
(دانشنامه )
 
مقاومت و حساسیت
(دانشنامه )
 
فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس
(دانشنامه )
 
ترانسفورماسیون
(دانشنامه )
 
Conjugation
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 2/29  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29