منو
 صفحه های تصادفی
قسمتهای مختلف یک سیستم کامپیوتری
مصحح
آزمایشهای ساده برای سنجش بینایی کودکان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل نهم، قوه مجریه
سرطان سینه در مردان
مردم کوفه و مرگ معاویه
مواجهه عناصر ترک و ایرانی در ابتدای دوره صفوی
امام حسین در قرآن - احقاف : 15
مأموریت امام هفتم در کودکی
آغازی برای حضور امرای غزنه در دربار سامانی
 کاربر Online
445 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>زیست شناسی ("")
..

اشیا (848)

چه کسی قوانین مندل را دوباره کشف کرد
(دانشنامه )
 
آزمایش های مندل
(دانشنامه )
 
الگوهای غیر غالب و مغلوبی
(دانشنامه )
 
نامگذاری
(دانشنامه )
 
الل های چندگانه
(دانشنامه )
 
جور شدن مستقل
(دانشنامه )
 
قانون جور شدن مستقل
(دانشنامه )
 
آمیزش آزمون در مولتی هیبریدها
(دانشنامه )
 
آیا مندل تقلب کرد ؟
(دانشنامه )
 
برهمکنش ژنتیکی
(دانشنامه )
 
اپیستازی
(دانشنامه )
 
مکانیسم های اپیستازی
(دانشنامه )
 
نظریه یک ژن - یک آنزیم
(دانشنامه )
 
کاربرد قانون ها
(دانشنامه )
 
مجذور کای
(دانشنامه )
 
شکست در رد فرضیه
(دانشنامه )
 
واژگونی
(دانشنامه )
 
تنوع در ساختار کروموزومها
(دانشنامه )
 
سایر سیستم های کنترل رونویسی
(دانشنامه )
 
تعیین نقشه در پروکاریوت هاو ویروس ها
(دانشنامه )
 
ویروس ها
(دانشنامه )
 
روشهای کشت
(دانشنامه )
 
فتوتیپ های باکتری
(دانشنامه )
 
وراثت کمی در انسان
(دانشنامه )
 
معرفی علم ژنتیک
(دانشنامه )
 
سرآغاز
(دانشنامه )
 
مقاومت و حساسیت
(دانشنامه )
 
فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس
(دانشنامه )
 
ترانسفورماسیون
(دانشنامه )
 
Conjugation
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 2/29  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29