منو
 کاربر Online
692 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>زیست شناسی ("")
..

اشیا (848)

متدهای پیشرفته مطالعه ساختمان ریبوزوم
(دانشنامه )
 
رمز ژن
(دانشنامه )
 
پلی U ، پلی فنیل آلانین می سازد
(دانشنامه )
 
نظم در ساختار کدون
(دانشنامه )
 
وابل در آنتی کدون
(دانشنامه )
 
فراوانی RNA ناقل و میزان استفاده در کدون
(دانشنامه )
 
AUG و GUG
(دانشنامه )
 
سوپرسورهای بی معنی
(دانشنامه )
 
موتاسیون های تغییر قاب
(دانشنامه )
 
تکامل رمزها
(دانشنامه )
 
تنظیم سنتز و عمل پروتئین ها در باکتریها
(دانشنامه )
 
سنتز بعضی پروتئین ها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی گیرد
(دانشنامه )
 
سدکننده ها مانع اتصال RNA پلیمراز می شوند
(دانشنامه )
 
فقدان یک اپراتور منجر به سنتز دائمی یک پروتئین می شود
(دانشنامه )
 
زندگی انگلی
(دانشنامه )
 
پروتئین C آرابینوز دارای 2 نقش فعال کننده و سد کننده است
(دانشنامه )
 
ژنهای شوک حرارتی و فاکتور سیگمای مخصوص
(دانشنامه )
 
تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها
(دانشنامه )
 
سنتر rnaوپروتئین در باکتری همزمان است
(دانشنامه )
 
در ترجمه Tn10 ، یک RNA کوچک رپرسور است
(دانشنامه )
 
سنتز فاکتور ختم RF2 در مرحله ختم ترجمه
(دانشنامه )
 
آلامورنها
(دانشنامه )
 
NonRandom - mating
(دانشنامه )
 
Path diagram rules
(دانشنامه )
 
مگس سرکه و باکتری روده ای
(دانشنامه )
 
معرفی ژنتیک کلاسیک
(دانشنامه )
 
معرفی ژنتیک مولکولی
(دانشنامه )
 
معرفی ژنتیک تکاملی
(دانشنامه )
 
اصطلاحات رایج در زیست شناسی
(دانشنامه )
 
مباحث ویژه زیست شناسی
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 6/29  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29