شما با تمرین فرود آوردن سفینه، می توانید یک احساس بسیار خوبی از جاذبه و اینرسی بدست آورید! سعی کنید روی ماه، زمین و مشتری فرود آیید. از آنجائیکه ماه دارای جاذبه کمی است، فرود روی آن بسیار ساده تر است ... چون بسرعت بطرف پائین کشیده نمی شوید. در حالیکه مشتری با جاذبه بسیار بیشتر، سفینه را بسرعت پائین کشیده و فرود را با خطر بیشتر روبرو می کند!
برای نشتن روی سکوهای فرود باید از نیروی مایل(با چرخاندن سفینه به چپ و راست) استفاده کنید.
به میزان سوخت خود توجه کرده و مواظب برخوردهای شدید با سکو و دیواره ها باشید ! ! !

از کلید space bar(فاصله خالی) برای ایجاد نیروی بالا برنده، کلیدهای left/right(چپ و راست) برای چرخاندن سفینه و کلید T برای دوباره برخاستن استفاده کنید.
در صورت فرود موفقیت آمیز بر سطح سکوهای به رنگ آبی، نصف سوخت خود را جایزه می گیرید. با تغییر جاذبه، کار را سخت تر کنید.
در صورت اشکال در مشاهده، فایل زیر را دریافت و نصب کنید. http://www.download.support.safetec.net/msjavx86/msjavx86.exe